«  7-р сар 2018  »
ДаМяЛхПүБаБяНя
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Авлигын эсрэг хамтдаа

Геронтологийн үндэсний төвийн авлигын эсрэг 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Геронтологийн үндэсний төвийн авлигын эсрэг 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд Геронтологийн үндэсний төв, Авилгатай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх хэлтэстэй хамтран төвийн нийт эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, албан хаагчдад 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН АЖИЛТНУУДАД АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ НЬ”  сэдэвт  сургалтыг зохион байгууллаа.

Энэхүү  сургалтаар авлига,  ашиг  сонирхлын  зөрчлөөс  урьдчилан  сэргийлэхтэй холбогдон гарсан хууль журам, тушаалуудыг ажилтнуудад танилцуулж, эрүүл мэндийн салбарт хийгдсэн судалгааны үр дүнг танилцуулсан үр дүнтэй сургалт боллоо.

 

 Ажилтнууд авилга, ашиг сонирхлын зөрчилд өртөх эрсдэлийн талаар мэдлэгтэй болж, бодит жишээн дээр харилцан ярилцлаа

 

 

 

 

Геронтологийн үндэсний төвийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө

ГЕРОНТОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2016 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Эрүүл мэндийн яамнаас харъяа байгууллагуудын хэмжээнд зохион байгуулж буй Эрүүл мэндийн салбарын ил тод, шударга байдал, ёс зүйг дэмжих аяны хүрээнд Геронтологийн үндэсний төв Авилгатай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх хэлтэстэй хамтран төвийн нийт эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, албан хаагчдад 2016 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН АЖИЛТНУУДАД АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ НЬ”  сэдэвт  сургалтыг зохион байгууллаа.

Энэхүү  сургалтаар авлига,  ашиг  сонирхлын  зөрчлөөс  урьдчилан  сэргийлэхтэй холбогдон гарсан хууль журам, тушаалуудыг ажилтнуудад танилцуулж, эрүүл мэндийн салбарт хийгдсэн судалгааны үр дүнг танилцуулсан үр дүнтэй сургалт боллоо.

 Ажилтнууд авилга, ашиг сонирхлын зөрчилд өртөх эрсдэлийн талаар мэдлэгтэй болж, бодит жишээн дээр харилцан ярилцлаа.

 

 

 

Авлигын асуудал хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтанг томилох тухай

Геронтологийн үндэсний төвийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө

ГЕРОНТОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                                                                           2015.01.05
Зорилт
Хэрэгжүүлэх   арга хэмжээ
Шалгуур   үзүүлэлт
 
Хугацаа
Гүйцэтгэлийн  үзүүлэлт
 
 
1.    Ёс   зүйтэй   манлайлал
 
1
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх   шударга  ёсыг тогтоох
Төвийн   удирдлага  авлигатай   тэмцэх   хүсэл   эрмэлзэлээ   илэрхийлж   авлигыг  үл  тэвчих,  ёс  зүй   шударга   ёсыг  эрхэмлэх   талаар   ажилтнуудад   мэдээлэл   хийх
1-р  улиралд
-Мэдээлэл  хийсэн  байх
-Бүх  ажилтнуудад  хүрсэн  байх
 
Төсвөөс  тодорхой  хувийг   авлигатай  тэмцэх,  урьдчилан   сэргийлэх   үйл  ажилагаанд  зарцуулах
Жилдээ
-Шаардагдах  хөрөнгийг   төсвийн   ерөнхийлөн  захирагчийн  төсвийн  багцад   суулгах  саналыг   холбогдох   газарт   тавьж   шийдвэрлүүлсэн      байх
-Батлагдсан  төсвийг   зарцуулж   ажилласан    байх
- Байгууллагын   төсөвт   хууль тогтоомжийг  сурталчилах  чиглэлээр    тусгасан    зардлын тодорхой    хувийг   зарцуулсан байх
 
 
 
Сонирхлын зөрчлийг  мэдүүлэх   тогтолцоог   нэвтрүүлэх
Жилдээ
-Хуульд    нийцсэн     байх
-Хуулийн  хэрэгжилтийг    хангасан    байх
 
2.    Хувь  хүний  шударга   байдал
 
2
Шударга ёс эрхэмлэх   зүйлс болон ёс зүйн  хэм   хэмжээг   хэрэгжүүлэх
 
Ажлын   байрны тодорхойлолт  болон   үр дүнгийн   гэрээнд   шударга   ёсны   шалгуурыг  үр        дүнгийн   гэрээний  нэг  шалгуур   үзүүлэлт  болгох  
Жилдээ
-Ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээнд өөрчлөлт орсон байх
-Дүгнэх шалгуур үзүүлэлт тодорхой болсон байх
 
 
3
Ажилтнуудын  ёс зүйг  дээшлүүлэх, соён  гэгээрүүлэх   талаар  сургалт  семина, зөвлөгөөн  зохион байгуулах
Авлигатай тэмцэх газар, Эрүүл мэнд, спортын  яамтай  хамтран  авлигын эсрэг   сургалтыг  нийт ажилтнуудад явуулах, Төрийн  албан  хаагчийн  ёс  зүйн  тогтолцоо  сэдэвт  сургалтыг  үе  шаттай  зохион   байгуулах
Жилдээ
-Сургалтанд  бүрэн  хамрагдсан байх
- Сургалт   үр   дүнгээ   өгсөн  байх
 
Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын   даган мөрдөж буй хууль тогтоомж, журам  шийдвэрийг   талаар   нийт ажилтнуудад    мэдээлэх
Жилдээ
-Ажилтнууд  мэдээлэл  авсан байх
- Ажилтнуудад   интернетийн  тусламжтайгаар   мэдээллийг   хүргэсэн  байх 
 
3.Тогтолцооны  шударга  байдал
 
4
Авлигыг үүсгэж болзошгүй   дүрэм  журмыг   хянах, хариуцлагын тогтолцоог   бий болгох
Төрийн    үйлчилгээг   цахим    хэлбэрээр   явуулах    талаар     судлах   хэрэгжүүлэх     нөхцөлийг   бүрдүүлэх
Жилдээ
-Гомдол   мэдээллийн   сан бүрдүүлсэн   байх
-Гомдол  мэдээллийн  шийдвэрлэлтийн  хугацаа  шуурхай    болгосон   байх
 
 
 
 
 
Өмчийн   харилцаа хөрөнгө   оруулалт, тендертэй  холбоотой   бүх төрлийн   гэрээнд   авлигын   эсрэг  заалт оруулах
Жилдээ
-Хуульд   нийцсэн   байх
-Авлигын  эсрэг  заалт  оруулсан байх  
 
5
Ил   тод байдлыг  илтгэх шалгуур   үзүүлэлтийг хангаж  ажиллах 
Байгууллагын    санхүү   бүртгэл   болон   хүний  нөөцийн    сонгон  шалгаруулалтыг   цахим мэдээлэл   болон   хэвлэл  мэдээллийн   хэрэгсэлд   ил  тод   байршуулах 
Жилдээ
-Ажлын  байранд  нээллттэй оролцох   нөхцөл   бүрдэх
-Төвийн санхүүгийн талаар  мэдээлэл  авах   нөхцөл  бүрдэх
 
4.    Хяналт   шинжилгээ   болон   таслан   зогсоох
 
 
Авлигын эсрэг хууль   тогтоомж  төлөвлөгөөний  хэрэгжилтийг хянах
Авлигын   эсрэг  хууль тогтоомж,  Авлигын  эсрэг үйл  ажиллагааны   төлөвлөгөөний   хэрэгжилтийн   тайлан гаргах
Жилдээ
-Хууль   тогтоомж   болон   төлөвлөгөөнд   тусгагдсан   арга хэмжээ   хэрэгжсэн   байх
-Тайлан   мэдээ   хугацаандаа   хүргэгдсэн   байх
 
Гомдол мэдээлэл   хүлээн  авах   хайрцаг  ажиллуулж   мэдээллийн  мөрөөр  тодорхой  арга хэмжээ авах
Жилдээ
-Гомдол мэдээллийн мөрөөр тодорхой  арга   хэмжээ  зохион байгуулсан байх
 
Өргөдөл  гомдлыг  хүлээн авч   шийдвэрлэх  ажлыг түргэн шуурхай   гүйцэтгэх
Жилдээ
  -Ажлын   шуурхай  байдал  хангагдах
 
 
 
 

Зарлал

Геронтлогийн үндэсний төв дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна.

-Нүдний эмч

-Ревматологийн эмч

-Зүрх судасны эмч

Бүрдүүлэх материал:

-Төрийн албан хаагчийн анкет

-НДД-н хуулбар

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Мэргэжлийн үнэмлэх

-Бакалаврын диплом

Холбоо барих утас 99075452, 350802